Kto som a čo ponúkam?

Vitajte na mojom osobnom webe s témami, ktoré sú hlbšie nepoznané alebo o ktorých sa málo hovorí, pretože evokujú strach, obavy, hanbu, odpor, príliš veľa otáznikov a možno i bolesti. Sú hlboko intímne, často prehliadané či zľahčované (niektoré, naopak, preceňované). Sú opradené mýtmi, ktoré je ťažké prekonať. Ak niekto musí mlčať o veciach, ktoré ho ťažia, znamená to problém. Všetko tu je vytvorené kvôli tomu, aby každý vedel, že tieto problémy sú a je normálne o nich hovoriť.

Ak sa zaujímate o otázky sexuality, závislostí, výchovy, rodiny, vzťahov, psychického vývinu človeka; duševna i duchovna, ste tu správne.

Web je neustále v procese premeny, drží si názorovú líniu mňa ako autora, odráža stav zrelosti mojej osobnosti a vnútorného presvedčenia, ochotu tieto názory objektivizovať, revidovať a byť otvorený. Stáva sa nástrojom napĺňania mojej potreby dívať sa na citlivé problematiky neobvyklým pohľadom, cez biologickú, psychologickú, sociálnu a duchovnú stránku, obohateným skúsenosťou, ako aj potrebu zdieľať jednotlivé výstupy. Ani jednu z týchto stránok nechcem vynechať či kĺzať po povrchu. Pravdu potvrdzuje nie ideologický prúd, ale pravda je ukrytá v živote ako takom, ktorému je potrebné trpezlivo načúvať.

Som otvorený konštruktívnej kritike podanej s patričnou úctou, vhodnou formou po predošlom dobrom poznaní mojej osoby a môjho pôsobenia (teda nie som otvorený tolerancii klamstiev o mojich výstupoch, mojom pôsobení, cieľoch intervencie, dehonestovaniu mojej osoby).

Osloviť vás môžu: dcérsky web chlapom.sk (písaný najmä pre mužov, ktorým chýba otec, vzor, láska iného muža, nakoľko ten ich nebol v domácnosti prítomný fyzicky alebo emocionálne a nebola dostupná ani jeho kvalitná náhrada), svojpomocná skupina OrareM, ponuka diskrétneho on-line kontaktu v rámci poradne pre neheterosexuálne osoby, ich blízkych, priateľov, sprevádzajúcich, partnerky/manželky, PATRIMONY - priestor pre neplodného muža alebo on-line rozhovory s autorom webu, prípadne kontakt inou formou po predchádzajúcej dohode. Ak ste v seminárnej formácii alebo slúžite v kňazstve a hľadáte podporu, vypočutie v bezpečnom priestore, prípadne máte návrhy, čo by bolo dobré urobiť pre vás alebo pre iných ľudí, neváhajte kontaktovať Citlivé témy.

Ponuku ďalších článkov nájdete v blogu. O pripravovaných projektoch sa môžete dozvedieť viac na facebookovej stránke webu, kde nájdete aj rôzne oznamy, podujatia, reakcie či odkazy. 

Hlavným cieľom webu je robiť spoločnosť pri poznávaní seba alebo konkrétneho problému nielen článkami, ale aj reálnou osobou.

KTO SOM?

Maturoval som v roku 2004 na vtedajšej Združenej strednej škole v Trebišove v odbore sociálno-výchovný pracovník. V podstate už na strednej škole sa v mojej mysli zrodila myšlienka vytvoriť priestor pre slobodné vyjadrovanie seba a diskusie o citlivých témach. Lákalo ma pokračovať v štúdiu spoločenských vied a skončiť v pomáhajúcej profesii, ale napokon som si vybral vedecký odbor biológiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Študentský život som si predĺžil štúdiom medicíny v Bratislave a dnes pracujem ako lekár v špecializovanom psychiatrickom zariadení v Košiciach.

Písať verejne som začal v roku 2010 vyjadrovaním svojich pocitov a skúseností, a teda prvé články už majú viac ako desať rokov. Určite by bolo čo podrobiť kritike, ale je lepšie napísať, dohodnúť sa na telefonickom rozhovore alebo stretnutí. Moje názory sa postupne formovali, naučil som sa ich vyjadrovať (odporúčam čitateľovi nečítať medzi riadkami, ale opýtať sa), dozrieval som aj vďaka iným ľuďom a vzácnym osobnostiam a stával sa sprievodcom a priateľom tým, ktorí o to prejavili záujem. Hoci mám tri červené diplomy, naplno si uvedomujem svoju omylnosť, a zároveň aj dychtivosť po pravde a spravodlivosti. Tento web som založil pre návrat k hodnotám a zdôraznenie ich nenahraditeľnosti. Pre nekĺzanie po povrchu. Pre všestrannosť, praktickosť a jednoduchosť. Pre srdcia ochotné odovzdávať a prijímať. Pre tých, ktorí sa trápia kvôli osobným citlivým témam a doposiaľ nenašli v sebe dostatok odvahy alebo nemali dostatok priestoru na zdieľanie, nedostali šancu byť pred niekým vnútorne úplne nahí bez pocitov viny či hanby. Pre všetkých, ale najmä tých, ktorí sa cítia nepríjemne, nepochopene, osamotene, sklamane alebo sú smutní. Pre tých, ktorí majú svetu čo odovzdať v čistom (úprimnom) a pokornom srdci.

Nakoľko som sa niekoľko rokov venoval aj uchádzačom o štúdium na jednotlivých lekárskych fakultách na Slovensku a komplexne hodnotil kvalitu každej z nich, v kategórii "Iné" nájdete aj hodnotenia lekárskych fakúlt a pomôcku pri chemických výpočtoch pri príprave na prijímacie pohovory.

ČO PONÚKAM?

Mladým (deviataci - stredoškoláci - vysokoškoláci):

 • individuálne stretnutia pri osobných problémoch (iba s osobami staršími ako 18 rokov)
 • diskusie v rámci skupiny (triedy, spoločenstvá s osobami staršími ako 15 rokov) o citlivých témach (psychiatrické diagnózy, sexualita...)
 • individuálne sprevádzanie pri zvažovaní duchovného povolania a na ceste kňazskej formácie (muži starší ako 18 rokov)
 • individuálne sprevádzanie pri zvažovaní lekárskeho povolania (výber lekárskej fakulty podľa schopností, možností a očakávaní uchádzača) a podpora študenta medicíny

Dospelí muži:

 • osobnostný, duševný, duchovný rast (najmä muži, ktorí nezažili hlboké puto s mužom)
 • poradenstvo (edukácia, možnosti liečby) pri závislosti od alkoholu a ilegálnych drog (týka sa to aj žien)
 • individuálne i skupinové stretnutia
 • podpora pri vyrovnávaní sa s neplodnosťou alebo trvalým poškodením pohlavných orgánov

Manželia:

 • usmernenie v manželských problémoch a spoločnom hľadaní riešení (odporúčam prítomnosť oboch partnerov/manželov)

Rodičia:

 • konzultovanie výchovných problémov a naštrbeného vzťahu rodič - dieťa s rodičmi dospievajúceho dieťaťa, prípadne rozhovory o tom, ako tomu predchádzať
 • on-line prvopiatkové večery (cez Google Meet, prihlásenie dva týždne pred konaním stretnutia na jan@citlivetemy.sk alebo napísaním krstného mena, osobnej/profesionálnej roly, veku a Gmailu do tabuľky Google Dokumentu po prihlásení sa do svojho účtu na Gmaile alebo cez mobilnú aplikáciu Dokumenty Google) pre vychovávateľov, rodičov, budúcich rodičov z celého Slovenska v rámci poradenstva a prevencie. Stretnutie sa realizuje raz mesačne (prvý piatok od 20:00 do 21:30), je obmedzené počtom záujemcov na jedno stretnutie (10), témy sú aktuálne dve a pravidelne sa striedajú:

  • Párny mesiac: Poruchy psychiky a správania dospievajúcich zapríčinené užívaním návykových látok, vykonávaním návykových činností.
  • Nepárny mesiac: Sexualita a sexuálna výchova násťročných.

  Stretnutie prebieha formou diskusie. Prihlásení záujemcovia minimálne týždeň pred konaním stretnutia obdržia e-mailom prezentačný materiál. Finančný príspevok za účasť je dobrovoľný.

Neheterosexualita so zameraním na:

 • neheterosexuálne osoby žijúce z rôznych dôvodov bez partnerského vzťahu - Spájanie a pomoc pri budovaní kvalitných a dlhodobých priateľských a rodinných väzieb s plným rešpektovaním názorovej slobody, individuality s možnosťou autentického vyjadrovania emócií napĺňania duševných, duchovných i materiálnych potrieb (napr. spoločné bývanie, zdieľanie nákladov na spoločnú domácnosť, akákoľvek výpomoc v domácnosti či okolo domu, doprevádzanie a pomoc najmä v chorobe) konkrétneho človeka. Zabezpečiť dostupné a kvalitné terapeutické riešenie osobných problémov vrátane nezdravých utkvelých predstáv a závislostí,
 • mladého človeka s neheterosexuálnymi sklonmi, posilnenie jeho identity, morálnej integrity, pozitívneho sebaobrazu, zdravej prezentácie seba, skutočne autentického sebavyjadrenia (vrátane vyjadrovania svojej pudovosti), zefektívnenie komunikácie, skvalitnenie vzťahov, posilnenie autonómnej a čo najobjektívnejšej reflexie "pre" a "proti" prvkov LGBTI+ kultúry, anonymných zoznamiek, ponúkanie vhodnejších alternatív pre budovanie priateľstiev a dialógy neheterosexuálnych osôb, prevencia a edukácia v oblasti duševného a sexuálneho zdravia,
 • neheterosexuálne osoby v legitímnom manželstve - poradenstvo, rozhovory s oboma partnermi,
 • rodinu s neheterosexuálnym dieťaťom a jeho kolektív - Poďme sa spolu rozprávať o neheterosexualite (náhľadová intervencia v rodine, diskusie o neheterosexualite v školách, spoločenstvách a pri hromadných podujatiach),
 • mladých manželov/partnerov, mladé rodiny (kríza otcovstva, rola matky a rola otca - vzťahový trojuholník, šikanovanie - ako mu predísť a ako podporiť šikanované dieťa)...

Na záver pár zamyslení o ľudskej duši a odborníkoch na ňu

To, čo je najkrásnejšie, najvzácnejšie, najpríťažlivejšie, najtajomnejšie a najkomplexnejšie na človeku je jeho duša.

 V situáciách, v ktorých si zaháňaný/á do kúta alebo sa cítiš bezmocne nechaj prehovoriť svoju dušu.

Na akýkoľvek stupeň krásy sa tvoje telo dostane, pri zanedbaní svojej duše sa staneš síce krásnou, no prázdnou nádobou.

Ľudská duša má také hĺbky, aké si bežne človek nevie ani len predstaviť. Cesta do jej hlbín je vždy vzrušujúca, oslobodzujúca a zoceľujúca, avšak bez predošlej dôslednej prípravy môže byť aj bolestivá a zničujúca.

Psychiatria/Psychoterapia nie je pre slabých, ale je pre hľadajúcich, hladných po sebapoznaní, odvážnych a zodpovedne pristupujúcich k vlastnej duši.

Aktuálny stav duše nie je zhoda náhod. Neexistuje duša, ktorej by sa nedotkli biologické, sociálne, psychologické a spirituálne faktory.

Neexistuje duša, ktorá by nepotrebovala sprievodcu.

Neexistuje psychofarmakoterapia bez psychoterapeutickej intervencie.

Dobrý psychiater najskôr sám pred sebou diagnostikuje seba, a potom sa dotýka duše niekoho iného.

V duši človeka, ktorý sa rozhodol odhaliť ju psychiatrovi, len zriedka nastanú pozitívne zmeny počas terapeutického procesu bez vybudovania si kvalitného bezpečného vzťahu (spojenectva) založenom na dôvere, empatii a prijatí (bez akejsi magickej súhry napriek odhaľovaniu nie vždy príjemných právd).

Dobrý psychiater s veľkým záujmom, pokorou a trpezlivosťou rozoberá dušu pacienta na najmenšie možné súčiastky, aby ich mohol ten istý pacient pri asistencii psychiatra znovu poskladať, tentoraz inak.

Kvalitné terapeutické prostredie vytvára dostatok priestoru pre katarziu, identifikáciu, vytváranie pocitov zvládania, korektívnu emocionálnu skúsenosť.

MUDr. RNDr. Ján Poľa, MBA