Kto som a čo ponúkam?

KTO SOM?

Maturoval som v roku 2004 na vtedajšej Združenej strednej škole v Trebišove v odbore sociálno-výchovný pracovník. V podstate už na strednej škole sa v mojej mysli zrodila myšlienka vytvoriť priestor pre slobodné vyjadrovanie seba a diskusie o citlivých témach. Lákalo ma pokračovať v štúdiu spoločenských vied a skončiť v pomáhajúcej profesii, ale napokon som si vybral vedecký odbor biológiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Študentský život som si predĺžil štúdiom medicíny v Bratislave a dnes pracujem ako lekár v špecializovanom psychiatrickom zariadení v Košiciach.

Písať verejne som začal v roku 2010 vyjadrovaním svojich pocitov a skúseností, a teda prvé články už majú viac ako desať rokov. Určite by bolo čo podrobiť kritike, ale je lepšie napísať, dohodnúť sa na telefonickom rozhovore alebo stretnutí. Moje názory sa postupne formovali, naučil som sa ich vyjadrovať (odporúčam čitateľovi nečítať medzi riadkami, ale opýtať sa), dozrieval som aj vďaka iným ľuďom a vzácnym osobnostiam a stával sa sprievodcom a priateľom tým, ktorí o to prejavili záujem. Hoci mám tri červené diplomy, naplno si uvedomujem svoju omylnosť, a zároveň aj dychtivosť po pravde a spravodlivosti. Tento web som založil pre návrat k hodnotám a zdôraznenie ich nenahraditeľnosti. Pre nekĺzanie po povrchu. Pre všestrannosť, praktickosť a jednoduchosť. Pre srdcia ochotné odovzdávať a prijímať. Pre tých, ktorí sa trápia kvôli osobným citlivým témam a doposiaľ nenašli v sebe dostatok odvahy alebo nemali dostatok priestoru na zdieľanie, nedostali šancu byť pred niekým vnútorne úplne nahí bez pocitov viny či hanby. Pre všetkých, ale najmä tých, ktorí sa cítia nepríjemne, nepochopene, osamotene, sklamane alebo sú smutní. Pre tých, ktorí majú svetu čo odovzdať v čistom (úprimnom) a pokornom srdci.

Nakoľko som sa niekoľko rokov venoval aj uchádzačom o štúdium na jednotlivých lekárskych fakultách na Slovensku a komplexne hodnotil kvalitu každej z nich, v kategórii "Iné" nájdete aj hodnotenia lekárskych fakúlt a pomôcku pri chemických výpočtoch pri príprave na prijímacie pohovory.

ČO PONÚKAM?

Mladým (deviataci - stredoškoláci - vysokoškoláci):

 • individuálne stretnutia pri osobných problémoch (iba s osobami staršími ako 18 rokov)
 • diskusie v rámci skupiny (triedy, spoločenstvá s osobami staršími ako 15 rokov) o citlivých témach

Dospelí muži:

 • osobnostný, duševný, duchovný rast (najmä muži, ktorí nezažili hlboké puto s mužom)
 • poradenstvo (edukácia, možnosti liečby) pri závislosti od alkoholu a ilegálnych drog (týka sa to aj žien)
 • individuálne i skupinové stretnutia
 • podpora pri vyrovnávaní sa s neplodnosťou alebo trvalým poškodením pohlavných orgánov

Manželia:

 • usmernenie v manželských problémoch a spoločnom hľadaní riešení (odporúčam prítomnosť oboch partnerov/manželov)

Rodičia:

 • konzultovanie výchovných problémov a naštrbeného vzťahu rodič - dieťa s rodičmi dospievajúceho dieťaťa, prípadne rozhovory o tom, ako tomu predchádzať

Homosexualita so zameraním na:

 • homosexuálne osoby žijúce z rôznych dôvodov bez partnerského vzťahu - Spájanie a pomoc pri budovaní kvalitných a dlhodobých priateľských a rodinných väzieb s plným rešpektovaním názorovej slobody, individuality s možnosťou autentického vyjadrovania emócií napĺňania duševných, duchovných i materiálnych potrieb (napr. spoločné bývanie, zdieľanie nákladov na spoločnú domácnosť, akákoľvek výpomoc v domácnosti či okolo domu, doprevádzanie a pomoc najmä v chorobe) konkrétneho človeka. Zabezpečiť dostupné a kvalitné terapeutické riešenie osobných problémov vrátane nezdravých utkvelých predstáv a závislostí.
 • mladého človeka s homosexuálnymi sklonmi, posilnenie jeho identity, morálnej integrity, aby si skutočne vážil samého seba, aby mal silu rozhodovať skutočne sám za seba, aby prehodnotil vyjadrovanie svojej pohlavnosti či žiadostivosti, spôsob, akým interaguje s inými ľuďmi, prehodnotil to, na čom buduje svoje vzťahy, aby dokázal zavčasu a správne rozlíšiť, identifikovať škodlivosť niektorých prvkov gay kultúry, prostredia dostupných zoznamiek pre homosexuálov, aby ich dokázal odmietnuť, resp., aby túto škodlivosť dokázal ľahšie a vlastným rozumom odhaliť a filtrovať. Poskytovať vhodnejšie alternatívy pre budovanie priateľstiev a dialógy homosexuálnej komunity.
 • homosexuálne osoby v manželstve s opačným pohlavím - poradenstvo, rozhovory s oboma partnermi
 • odborníkov na dušu - diskusie s psychológmi a terapeutmi, nakoľko zo skúseností viem, že o homosexualite majú odborníci minimálne alebo nepravdivé informácie
 • rodinu s homosexuálnym dieťaťom a jeho kolektív - Poďme sa spolu rozprávať o homosexualite (náhľadová intervencia v rodine, diskusie o homosexualite v školách, spoločenstvách a pri hromadných podujatiach).
 • mladých manželov/partnerov, mladé rodiny (kríza otcovstva, pôsobenie matky na synov, šikanovanie - ako mu predísť a ako podporiť šikanované dieťa)...

MUDr. RNDr. Ján Poľa, MBA