Citový vývin predškoláka

City:

- vyjadrujú kvalitu zážitkov

- prevláda impulzívnosť a citovosť (spontánnosť a výraznosť), nie kontrola vôľou

- sú úzko späté s potrebami dieťaťa a ich uspokojovaním

- sú významným motivačným činiteľom, najsilnejšou pohnútkou na konanie v každej oblasti

- ovplyvňujú aj kvalitu rozumovej činnosti dieťaťa, úroveň myslenia je tým vyššia, čím je problém pútavejší a zaujímavejší

Obsah citov - rozširuje sa škála citového prežívania v dvoch základných kvalitách - príjemnej a nepríjemnej (radosť, údiv, nadšenie, strach, hnev, sklamanie, rozhorčenie, žiarlivosť...)

Skladba citov - mení sa zastúpenie jednotlivých citov v prežívaní, a to:

- Ubúdajú zážitky, ktoré vyvolávajú strach.

- Mení sa predmet strachu (strach z neznámeho prostredia, cudzích ľudí a zvierat vrcholí okolo 4. roku, potom ustupuje. Starší predškolák má strach z nereálnych, fantastických bytostí a javov, choroby, smrti a vojny.

- Znižuje sa výskyt zlosti a hnevu. Koncom predškolského veku pribúda nová kvalita citov (vyššie city):

- Intelektové city (prejavujú sa radosťou z poznávania)

- Estetické city (podnety z prostredia vyvolávajú zážitky krásna a umožňujú dieťaťu zaujať k nim hodnotiace stanovisko)

- Mravné city - dobré a zlé podľa toho, čo jeho sociálne okolie považuje za dobré alebo zlé. Dieťa hodnotí požiadavky kladené naň a analyzuje vlastné správanie sa na základe toho, aké zážitky prežíva - príjemné po vykonaní dobrého, nepríjemné po vykonaní niečoho zlého.

Výrazne narastá potreba spoločenských kontaktov:

- k dospelým - citové vzťahy k dospelým prevyšujú všetky ostatné city, sú základnou podmienkou zdravého osobnostného vývinu dieťaťa

- k seberovným, ktoré sa stávajú obsažnejšími, i keď často problémovými; problémy, ktoré je potrebné riešiť za pomoci dospelého, aby sa situácia zbytočne nevyhrocovala

Významnú rolu pri formovaní charakteru a morálnych vlastností v procese výchovy predškoláka majú:

1. pozitívne citové kontakty s najbližšími osobami

2. štýl výchovy - pôsobenie a postoje dospelých k dieťaťu. Napr. direktivita vytvára u dieťaťa agresivitu, pretvárku a nepriateľskosť, rozmaznávajúca a liberálna výchova sebectvo a bezohľadnosť.

3. ašpiračná úroveň - miera nárokov dieťaťa na seba, na svoj vlastný výkon. Prvé prejavy ctižiadosti a ambicióznosti sa u dieťaťa objavujú už koncom predškolského veku. Každé dieťa túži po spoločenskom uznaní, úspechu a uplatnení.

- nízka úroveň ašpirácií - brzdí aktivitu, znižuje záujem o vlastný výkon, oslabuje vôľu

- vysoká úroveň ašpirácií - preceňovanie sa, zvyšuje možnosť neúspechov a sklamaní. Ak je veľmi vysoká, je nežiaduca - podporuje sebectvo a bezohľadnosť pri presadzovaní seba.

4. postoj pedagóga a rodiča:

- dieťa uznávané a chválené má pozitívny sebaobraz, ostatní ho "berú," je sebavedomé, dôveruje si, má odvahu a chuť podávať dobrý výkon.

- dieťa kritizované a neakceptované je utiahnuté a nedôveruje si, je pasívne a niekedy aj agresívne voči uznávaným deťom. Preto je v predškolských zariadeniach i vo viacdetných rodinách dôležitá pestrosť aktivít, aby sa mohlo uplatniť každé dieťa.