Cesta dieťaťa k plnosti muža

Mladí muži túžia mať výsady dieťaťa a práva dospelého v jednom okamihu. 

Majú problém:

 • vystupovať autenticky
 • hovoriť o svojich pocitoch a vnútorných stavoch vrátane zlyhaní
 • s vernosťou a pravdovravnosťou
 • s prijímaním reflexie a pohotovosťou k sebareflexii
 • s výberom ťažšej cesty (s pohodlnosťou, komfortom za každú cenu)
 • s hľadaním a nachádzaním morálnych autorít
 • tvoriť a vyjadrovať duchovné hodnoty a tešiť sa z nich viac ako z čohokoľvek iného
 • s vnútornou nevyrovnanosťou, ľpením na predsudkoch (sú iné predsudky ako v minulosti, ale o to silnejšie manifestované) a unáhlených vnútorných súdoch (kontakty končia rýchlo a nečakane)
 • s osamelosťou
 • s nárokmi (vnucovaná dokonalosť vplyvom médií a filmov)
 • so zdravým vypĺňaním voľného času, nezdravou formou zábavy
 • s odpúšťaním 
 • sami vybrať najvhodnejší zdroj informácií, selektovať, posudzovať, rozlišovať vedecké od ideologického a spracovávať obsah informácií, nezávisle od toho, koľko ľudí verí danému zdroju informácií a riadi sa ním
 • vyberať si riešenie citových a vzťahových záležitostí v osobnom kontakte - paradoxne, osobné záležitosti sa prestávajú riešiť osobne
 • tvárou v tvár prevziať zodpovednosť za nezrelé, nesprávne konanie (neznesú ten tlak osobne, tak sa vyhnú konfrontácie - reálneho človeka vypnúť nemôžu, nevedia, ako sa zachovať, klamú, reagujú neadekvátne, sú ticho, nechcú dať priestor na konfrontáciu, vypočuť si názor, pripustiť si bolesť toho druhého spôsobenú ich vinou, prísť v dialógu do bodu, v ktorom si aj pred tým druhým budú musieť uznať svoj omyl, nezrelosť atď. - radšej nechajú veci nevypovedané, vyhovoria sa na okolnosti alebo obvinia toho druhého)
 • zachovať postupnosť pri budovaní vzťahu (povrchné poznávanie duše, baženie po sexuálnom kontakte, zaslepenie sexom), tendencia urýchliť proces zbližovania sa, aj proces rozchodu
 • použiť (akokoľvek) alebo uväzniť (v neúcte k sebe, závislosti, nesamostatnosti, zlozvykoch) inú ľudskú bytosť bez výčitiek
 • odhadnúť čas, kedy je vhodné zveriť niekomu intímne či hlboko osobné záležitosti
 • uponáhľať sexuálny kontakt s túžbou experimentovať, meniť svoju identitu, lebo disponujú mylnými predstavami, ktoré im vnucuje reklama mainstreamových skupín a rovesníci nimi sa riadiaci
 • vzoprieť sa pred svedkami a odtajnene proti väčšine a vyjadriť svoj postoj

Zrelý muž:

 • je zdravo sebavedomý a úctivý k iným
 • má zmysel pre humor
 • číta knihy (odbornú, aj psychologickú literatúru)
 • je verný a čestný
 • i keď je hrdý na seba a svoje poznanie, dokáže ustúpiť
 • vhodne vypĺňa voľný čas (nie bary, krčmy, hranie hier, porno a pod.)
 • minimalizuje svoje zlozvyky
 • má kladný vzťah k prírode, práci (s pôdou), pohybu
 • otvára sa svetu
 • žije sám pred sebou v pravde
 • vníma potreby iných a pomáha pri ich napĺňaní
 • vedie, ale najprv nechá sám seba dozrieť za pomoci iných
 • nevyhýba sa obeti pre správnu vec
 • nezatvára si oči/neuteká pred tým, čo môže bolieť...