Puberta (obdobie od 11. do zhruba 15. roku života)

Obdobie dospievania, hľadania samého seba.

- obdobie "vytiahnutia sa"

- rozvoj pohlavných znakov

- to, čo je nápadné, priťahuje

- vedachtivosť

- geniálny leňoch (učí sa iba to, čo ho zaujíma)

- vysoký stupeň logického, kritického, ale i čierno-bieleho myslenia

- silácka reč, hlučné vystupovanie, slangové výrazy

Citový vývin:

- Jasne si uvedomuje vzťah ja a svet.

- Prestáva ochotne prijímať objektívnu moc.

- Hlbšie analyzuje iných ľudí.

- Prehodnocuje svoje i správanie sa iných na základe vlastného prežívania, často hodnotí neobjektívne a skreslene. Schopnosťou vžiť sa do prežívania dospelých disponuje až koncom obdobia.

- Neistota, labilita, citlivá reakcia na kritiku, hanbenie sa.

- Pubescent sa bráni (aktívne sa postaví do odporu, prípadne zhadzuje autority grimasami a odvrávaním).

- Rastie sebaovládanie, útlm, stráca sa detská bezprostrednosť, priamočiarosť.

- Citové vzťahy sú povrchné - krátkotrvajúce vzplanutia.

- Objavuje sa sentimentalita a fantazijné zbožšťovanie ideálov.

- Vzdor, trucovitosť sú oveľa aktívnejšie (bojový postoj voči dospelým, ktorý netreba chápať ako vedomé dráždenie dospelých, ale akýsi boj proti zastaraným praktikám.

- Citová zložitosť vytvára pocit osamelosti, sklon k uzatváraniu sa do seba, k sneniu. Tento pocit je sprevádzaný túžbou po niečom neznámom a neurčitom. Pubescent niečo chce, ale nevie čo.

- Nové erotické zážitky privádzajú pubescenta do nových situácií. I keď sexualita má v období zrenia značnú úlohu, nie je v centre ich psychického života.

Spoločenské vzťahy

- Potreba stretávať sa s inými ľuďmi, aby si uvedomil sám seba, cítil sa uznávaným, získal istotu v styku s inými ľuďmi. Keďže mnohé vzťahy, situácie, zážitky, skúsenosti sú pre dospelých už samozrejmé, dochádza k:

  • narušeniu vzťahov k dospelým (kritika až hyperkritika - dieťaťu treba priznať až reálnu časť kritiky a priznať, že aj dospelý môže robiť chyby a má na to právo: "Môžem ťa nepochopiť.")
  • odmietnutiu autority, nie absolútnemu
  • uznávaniu autority, ktorú si vyberie sám
  • vyhľadávaniu skupiny rovesníkov, ktorí majú rovnaké problémy, vytvárajú sa partie
  • neistote pubescenta i potrebe byť kladne hodnotený, uznávaný; čo sa prejavuje v jednoznačnom rešpektovaní noriem, zásad týchto skupín (rovnaké obliekanie, slangové vyjadrovanie atď.)
  • dospievajúci sa pokúša nájsť si svoje miesto v spoločnosti. Tieto skupiny majú veľký význam aj pre jeho osobnostný vývin, pubescent v skupine má pocit sily (časté neohľaduplné správanie sa skupín voči okoliu), v osobnom styku je však neistý, neobratný.

Voľba priateľa

- Pubescent vyžaduje pod chápaním súhlas s ním: "Vtedy ma chápeš, keď so mnou súhlasíš."

- Práve pre nepochopenie sa utieka k skupine rovesníkov, ktorú koniec koncov potrebuje pre svoj zdravý osobnostný vývin. Nie je dobré, keď chce rodič svojmu dieťaťu nahradiť aj priateľa alebo naopak, že dieťa je celý čas v partii rovesníkov a rodič o ňom veľa nevie. V partiách sa môžu objaviť nehumánne, "mazácke," až fašizujúce maniere, ktoré vedú k podceňovaniu slabších, resp. iných detí, dokonca k ich šikanovaniu.

Výchova pubescenta

Pubescent sa necíti byť dieťaťom a nechce, aby bol takto vnímaný okolím. Chce, aby sa s ním jednalo ako s dospelým, k čomu je potrebné vytvoriť mu priestor pre slobodné, samostatné rozhodovanie, nerozhodovať za neho (napr. obliekanie, výber priateľov, obľúbená hudba, záujmy, domáce práce atď.), neprikazovať, ale usmerňovať.

Fyzický trest prestáva plniť odstrašujúcu funkciu (je vnímaný ako zhadzovanie osobnosti, morálna krivda). Vo výchove je potrebné preniesť pozornosť k sebavýchove, zodpovednosti za seba.

Rešpektovať potrebu sebauplatnenia, sebazdôraznenia, potrebu uznania, porozumenia, zaujímať sa o jeho potreby a prežívať s ním jeho úspechy i neúspechy. Ale nevnucovať sa!

Oprieť sa o prirodzenú túžbu po vyniknutí, t.j. prebudiť v ňom chuť k tej aktivite, kde by mal úspech a tým odpútať jeho pozornosť od nežiaducich aktivít.

Hneď neodmietať, nerozkazovať, nezakazovať, ale snažiť sa porozumieť a hľadať kompromisy.

Najčastejším terčom prehodnocovania, kritiky sú rodičia, preto je potrebné dbať na to, aby ich konanie, správanie sa bolo v súlade s ich slovami.

Rozhodujúce, či a ako všetky nástrahy, konflikty v tomto období rodičia zvládnu, či ich dieťa bude chcieť s nimi aj v budúcnosti komunikovať a bude sa k nim rado vracať, je ich nastavenie, očakávanie. Puberta je prirodzeným vývinovým obdobím. Je potrebné viac rozumieť tomu, čo sa skrýva za drzím, vyzývavým správaním sa dieťaťa. Konkrétne problémy dieťaťa treba riešiť tu a teraz a neuľavovať svojmu pocitu viny, keď nemáte na svoje dieťa čas, že ste niečo zmeškali, že to nezvládnete... neustálym napomínaním, výčitkami, prednáškami o tom, čo je správne a čo bude, keď... Je to neúčinné a vaše dieťa sa vám vzďaľuje. Učte seba i dieťa byť úprimný sám k sebe.

Osobnosť pubescenta

Zmena v sebaobraze, sebavedomie je kolísavé a nevyrovnané až do extrémov. Rast sebavedomia podporuje aj samotný fyzický rast. Väčšina detí sa vzrastom vyrovnáva svojim matkám, koncom obdobia aj otcom. Negatívne vplyvy sebavedomie zneisťujú, napr. frustračné zážitky z pohybovej nešikovnosti, zo sklamania v ideáloch, rodičoch, kamarátoch, otrasie sa pocit istoty a bezpečia, prichádzajú školské neúspechy. Aj keď dochádza k obrovskému rozvoju rozumových schopností, často sa v období puberty o stupeň zhoršuje školský prospech. Stáva sa, že pubescent zanecháva doterajšie záujmy, aj tie, ktoré boli spojené s talentom (nechce sa mu, aj keď na to má). Zo strany rodičov je potrebný veľmi citlivý prístup - objektívne posúdiť, či dieťa má nadanie. Ak to nadanie má, rodičia musia dieťa pobádať k tomu, aby vytrvalo a pokračovalo v tej ktorej činnosti. Bez výrazného nadania to nemá zmysel. Dieťa treba nechať, nech si nájde činnosť, ktorá by ho zaujímala. Pubescenta treba inšpirovať k nejakému športu, aby takto odreagoval svoje duševné napätie. Šport pridáva k sebavedomiu, pomáha pri samotnom fyzickom vývine a vyrovnáva napätie zo sexuálnych podnetov. V športe je dôležitý cit pre mieru, aby nedochádzalo k preťažovaniu, jednostrannosti, čo by mohlo viesť k poruchám fyziológie organizmu, ktorý sa vyvíja.

Vývin sexuality

Sexualita je osobnostnou charakteristikou človeka, vyvíja sa však postupne s pohlavnými orgánmi.

Vývin pohlavných znakov:

- Primárne pohlavné znaky - zmena samotných pohlavných orgánov a funkcie pohlavných žliaz. Fyziologicky nastáva pohlavné zrenie, produkcia pohlavných buniek vplyvom aktivizácie pohlavných žliaz, ktoré produkujú pohlavné hormóny; mužské, resp. ženské.

- Sekundárne pohlavné znaky - zmena tvaru ľudského tela: ▼ - ♂ (viac vyvinuté svaly, šľachovité formácie), ▲ - ♀ (tendencia k hromadeniu tuku, napr. ukladanie podkožného tuku). Rast ochlpenia u oboch pohlaví, u chlapcov rast fúzov a mutácia hlasu.

- Terciárne pohlavné znaky - všetky odlišnosti v mužskom a ženskom tele, ktoré sa týkajú biochémie a fyziológie ľudského organizmu; odlišné chemické zloženie mužského a ženského tela a jeho rôzne fungovanie, napr. rozdielny tep, rozdielne zloženie slín, odlišné dýchanie (niektoré mechanizmy) atď.

- Kvartérne pohlavné znaky - psychické pohlavie, pohlavná identita, psychické znaky súvisiace s pohlavím.

Obdobie puberty končí zrelosťou pohlavných orgánov, ktoré sú schopné reprodukcie.