Znaky lásky medzi mužom a ženou

Sexuálna príťažlivosť - pudová zložka lásky je základnou podmienkou fungovania intímneho vzťahu.

Intelektuálna zložka lásky - prejavuje sa vo vzájomnom porozumení a priateľstve. Ide o vývin vzájomných sympatií a pozitívnych citov - jeden sa učí prijímať názory druhého. Veľmi pozitívne vplýva na vývin sebavedomia partnerov. Aby bol vzťah harmonický, je potrebná vzájomná úcta ako základ vzájomného porozumenia. Na tom, čo je vzájomné porozumenie sa ľudia často nezhodnú, čo je príčinou neskorších partnerských a manželských nedorozumení a sklamaní, ktoré môžu viesť k vzájomnému odcudzeniu.

Citová zložka lásky - ide o pozitívny vzťah k druhému človekovi s istou zameranosťou uspokojovať jeho potreby - vzájomná starostlivosť. Obaja partneri sa usilujú uspokojovať aspoň niektoré potreby toho druhého. U citovo zrelých osôb je veľká potreba starostlivosti v prípade choroby partnera. Treba sa vedieť starať o toho druhého, ale treba vedieť byť aj predmetom starostlivosti, vedieť prijať pomoc, ale nebyť vykorisťovateľom, neklásť veľké, neprimerané nároky na starostlivosť.

Vôľová zložka lásky - odhodlanie, predsavzatie pracovať na udržaní vzťahu; robím všetko pre to, aby sme sa nerozišli, kontrolujem svoje prejavy, ktoré by mohli tento vzťah narušiť. Toto môže byť problémom vo vzťahoch adolescentných lások, pretože moje chcenie udržať si vzťah je často nezávislé na vôli toho druhého (Ja ťa chcem!). Toto odhodlanie udržať si vzťah je obsiahnuté aj v manželskom sľube.

Ani bez jednej zložky lásky nemôžeme hovoriť o pravej láske. Všetky zložky sú v rôznej miere a intenzite obsiahnuté v každom vzťahu a v každom veku. Čím je človek starší, tým je schopnejší prechádzať všetkými zložkami lásky.

Spoločnosť má odlišné očakávania od mužov a od žien, a to:

a) ♂ - nezávislosť a dominancia v rozhodovaní, teda rýchle a racionálne riešenie problémov

b) ♀ - ohľaduplnosť a citlivosť, emocionálnejší prístup

A čo očakáva žena od muža a muž od ženy?

Ak vzťah dvoch zrelých mladých ľudí má vydržať, partner sa musí naučiť uspokojovať potreby toho druhého.

Jej muž je:

- pozorný

- "nestarnúcou" oporou

- vnímavý k aktuálnym potrebám ženy

- nežný

- láskavý

- verný

- starostlivý

- pokojný

- rozvážny

- odvážny

- ochraňujúci

- ohľaduplný

- empatický

- každodennou istotou

Dokáže:

- milo prekvapiť a potešiť

- pohladiť dušu, rozochvieť telo

- porozprávať sa, pohladiť, byť tu, keď treba

- svojej žene vyjadrovať poklonu a obdiv a ponúknuť pomoc, ak je treba

Jeho žena je:

- odpúšťajúca

- zmierujúca

- chápavá a adekvátne reagujúca na potreby muža

- verná

- milujúca

- ústretová

- priateľská

- praktická

- úprimná

- trpezlivá

- ohľaduplná

- citlivá

- počúvajúca

- iniciátorkou kompromisov

Dokáže:

- svojho muža podporiť

- poskytnúť mu uznanie

- a chce sa mu páčiť

- usmerniť

Tam, kde je láska, je istota; kde je istota, je sloboda. Každý partner sa musí cítiť byť vo vzťahu milovaný, ale zároveň slobodný, aby nikdy nepocítil dusivú, skľučujúcu až neslobodnú atmosféru nezdravej lásky.

Úlohou milujúcich sa je zosúladiť pudovosť muža a citovosť ženy, zdokonaľovať sa v každej oblasti svojho života už nielen kvôli mne samotnému, ale kvôli nám obom, vidieť druhého vo svetle pravdy a i napriek tomu ho milovať, vybudovať si trváci vzťah s pevne zakorenenou vzájomnou láskou a tak pripraviť prostredie pre príchod a zdravý duševný vývin svojich potomkov. Každý by mal spozorovať vlastný nedostatok skôr, ako naň upozorní partner a musí chcieť sám a vedome pracovať na jeho odstránení. Ak sa už partneri musia upozorňovať na dané nedostatky, nech sa upozorňujú s láskou, v snahe diskutovať a pochopiť. To všetko sa má odohrávať vo vhodných okamihoch, nie nepremyslene a nasilu.

Akékoľvek nedostatky a problémy v intímnej oblasti treba riešiť spolu, pretože skutočná láska nepozná prekážky. Ak je možné dospieť ku kvalitnému sexu, treba sa o to pokúšať trpezlivým spoznávaním reakcií svojich tiel. Ak niekto miluje sex alebo vlastný pôžitok viac ako komplexnú osobnosť (telo aj dušu) svojho partnera, nikdy ho skutočne nemiloval. Lásku nezastaví žiaden problém. Spoločný život si vyžaduje maximum porozumenia a maximum času venovanému tomu druhému. Chcieť počúvať a nechcieť raniť. A ak už svojou úprimnosťou "raniť" musím, držím svojho partnera za ruku a ubezpečím ho, že spoločne prekonáme všetko. Naučiť sa spolu prežívať radosť i bolesť. Inak sa môže stať, že kým u jedného bolesť pominie, u druhého sa obnoví. Každý dôležitý okamih, ktorý partneri nedokážu/nechcú/nemôžu prežívať spoločne, ich od seba postupne vzďaľuje. Na záver je potrebné uvedomiť si základné a vždy platiace pravidlo - Na lásku treba dvoch. Vklad lásky, nehy a pozornosti musí byť rovnaký z oboch strán, inak sa jeden vyčerpá a druhý si jeho snahu ani len nevšimne.

Náš vzťah má byť dynamický a naša láska nesmie zovšednieť. Žena si musí uvedomiť, že muž existuje aj po narodení ich potomka a muž zasa, že čas strávený vo dvojici sa odteraz musí striedať s časom stráveným v trojici, štvorici atď. (podľa počtu detí).