Blog 

Môj postoj k darovaniu spermií je jasný. Určite by som to nerobil len preto, že som chudobný študent, alebo len preto, že chcem zadarmo vedieť, ako to je s mojimi spermiami, mojím zdravím či genetikou. A ani zo zúfalstva či sebectva. Mal by som na pamäti to, že biologické puto (rodič - dieťa) je nenahraditeľné a že moje spermie môžu...

Reagujeme na nemenovanú základnú školu na Slovensku, ktorá zverejnila krátku úvahu svojho žiaka, v ktorej žiak ospevoval LGBT a obhajoval ju ako utláčanú menšinu (text úvahy kvôli ochrane identity žiaka nezverejňujeme). S obsahom a šírením údajne súhlasil zodpovedný pedagóg, riaditeľstvo školy i rodičia. Považujeme to za nerozvážnosť. Už keď pre...

Stretli sme sa ako dvaja chlapi pri kofole v parku, nakoľko obaja dokážeme prežiť aj sa zabaviť bez alkoholu, a prešli sme od ľahkých tém a humorných situácií k náročnejšej téme. Ako inak - Boh a Cirkev. Priateľ je síce oficiálne katolíkom a aj manželstvo uzatváral v kostole, no Cirkev ho nejako neoslovila, jednak v širšom zábere - postojmi,...

Nielen kresťania sa môžu opierať o knihu kníh, ktorá je nevyčerpateľným zdrojom múdrosti a poznania, aktuálna za každých okolností a v každom čase.

Žijeme pomerne krátky časový úsek histórie Zeme. História každého z nás sa píše necelé storočie. Naším poslaním, hoci krátkym, je pretvárať seba a nechať sa pretvárať v nové (duchovné) stvorenie, pretvoriť, prežiariť láskou, nádejou a dobrom aj životy iných ľudí, nenásilne a autenticky ponúkať iným ľuďom obraz o skutočnej veľkosti a láske Boha.

Evanjelium nám približuje známy príbeh svätej rodiny. Opisuje nám sviatočné dni, ktoré Ježiš ako 12-ročný strávil spolu s Jozefom a Máriou v Jeruzaleme. Ježišova návšteva Jeruzalema bola vyjadrením mimoriadnej zbožnosti, keďže Mojžišovým zákonom boli chlapci viazaní až od 13. roku života (viď poznámky). Všimnime si, ako na Ježiša reagovali...

Evanjelium z 3. adventnej nedele stručne opisuje pôsobenie Jána Krstiteľa. Ján bol jednou z najväčších biblických postáv. Okrem jeho nekompromisnej úprimnosti a asketického životného štýlu stojí za povšimnutie skutočnosť, že pozornosť zástupov neupriamoval na seba, ale na Ježiša. Pripravoval ich na Jeho príchod. Vyzýval ľudí na pokánie - teda na...

Blíži sa narodenie Ježiša, o čom svedčí aj text nedeľného evanjelia o veľkej biblickej postave, ktorou je Ján Krstiteľ. On pripravoval cestu Pánovi vtedy a pripravuje naše srdcia na jeho príchod i dnes.