Emocionálny a sociálny vývin batoľaťa

City dieťaťa súvisia s uspokojovaním jeho potrieb. Na to, aby vývin prebiehal správnym smerom, je potrebná silná citová väzba na blízke osoby, hlavne na matku. Ďalšie city, ktoré sa vyskytujú:

- Strach - reakcia na ohrozenie, silné podnety a neskôr aj naučený strach. S rozvojom predstavivosti pribúda strach z nereálnych nebezpečenstiev. Naproti tomu si dieťa nedostatočne uvedomuje reálne nebezpečenstvo.

- Zlosť - dieťa sa zlostí, ak je obmedzované vo svojej aktivite, ak je neúspešné v konaní a ak nedosiahne to, čo chce.

- Radosť z uplatnenia vlastných schopností, využitia jeho aktivity (pohybovej, rečovej, praktickej).

Sociálne kontakty - aktívna kooperácia s ľuďmi. V tomto veku vystupujú do popredia tzv. sociálne city k blízkym osobám a k matke. Základnou potrebou dieťaťa a nevyhnutnou podmienkou jeho psychickej rovnováhy a životnej istoty sú citové kontakty - láskavosť, nežnosť a starostlivosť. Ich nedostatok, obmedzovanie, násilné prerušenie citových vzťahov, strata, resp. odlúčenie od milovanej osoby môžu vážne ohroziť celkový psychický vývin dieťaťa.

Vzťahy k rovesníkom

Na začiatku obdobia sa deti spolu nehrajú, neskôr sa hrajú vedľa seba, čo je sprevádzané častými konfliktami. Na konci obdobia, okolo 3. roku narastá prispôsobivosť dieťaťa a deti sa začínajú hrať spoločne. Pri hre je však potrebná pomoc dospelého.

Sebauvedomovanie a osamostatňovanie sa:

Dieťa tvorí obraz o sebe samom - "Ja!" "Ja sám!" "Ja chcem!"

Negativizmus - typickou reakciou dieťaťa na obmedzujúce vplyvy prostredia - obdobie PRVÉHO VZDORU. Dieťa robí často niečo zámerne, proti príkazom dospelého, chce si vyskúšať svoju vôľu, prudko odmieta požiadavky dospelých slovami: "Nie!" "Nechcem!" "Nebudem!" Miera vzdorovitosti závisí napr. od temperamentu dieťaťa, od jeho aktuálneho telesného a duševného stavu, od prostredia, v ktorom vyrastá, od reakcií dospelých. Vzdorovitosť posilňuje rozmaznávajúca výchova, príliš prísna výchova, ktorá je spojená s prílišným obmedzovaním aktivity a samostatnosti dieťaťa.

Dieťa vyžaduje vyrovnané, pokojné, ale dôsledné výchovné pôsobenie s primeranými nárokmi na jeho schopnosti.