Príčiny vzniku problémovej situácie

Jedinec sa v priebehu svojho života niekedy dostáva do situácií, v ktorých si nevie vystačiť s naučenými spôsobmi riešenia, prípadne má pocit bezvýchodiskovosti situácie. Podnetom pre vznik problémovej situácie môžu byť napr. ohrozenie, postihnutie, rôzne iné udalosti.

Vnútorné príčiny vzniku problémovej situácie:

- telesné, duševné alebo zmyslové - jedinec je obmedzený vo svojich schopnostiach, jeho vývin neprebieha normálne. Sprevádza ho sťažené začleňovanie sa do spoločnosti, prípadne sa do nej ani nedokáže začleniť.

- chronické ochorenie a degeneračné zmeny - narušenie zdravia, ktoré môže byť príčinou, ale aj následkom problémovej situácie

- problémy odlišného etnického či osobitého sociálneho pôvodu - príčiny môžu byť v sociálnom postavení určitej etnickej skupiny a príslušnosti k nej. Problémy môžu súvisieť s biologickými a psychickými odlišnosťami, s adaptáciou a štýlom života etnickej skupiny.

Vonkajšie príčiny vzniku problémovej situácie:

- nedostatky vo funkciách celej spoločnosti - hospodárska kríza, spoločenská bieda, chudoba, nízka kvalita života; môžu viesť k závažnej zdravotnej a sociálnej problematike (alkoholizmus, narkománia, trestná činnosť, prostitúcia a i.)

- nedostatky vo funkciách rodiny, ktoré ohrozujú vývin dieťaťa:

  • rodina neexistuje
  • rodina je dysfunkčná alebo neschopná celkom plniť svoje funkcie
  • narušená štruktúra rodiny (neúplná rodina)
  • rodina po rozvode (narušený pocit istoty a bezpečia)
  • rodina s negatívnymi až nepriateľskými (hostilnými) postojmi k dieťaťu
  • syndróm CAN (Child Abuse and Neglect), čo je týranie, zneužívanie a/alebo zanedbávanie dieťaťa

- negatívne vplyvy mimoriadnych spoločenských skupín (gangy, rasistické hnutia)

Zmiešané príčiny vzniku problémovej situácie