Poruchy správania sa

Nápadnosti a odchýlky v správaní sa, zvládnuteľné primeranými pedagogickými postupmi, ako aj vážnejšie poruchy správania sa, predstavujúce už sociálnu narušenosť (ťažkú vychovávateľnosť), vyžadujúcu si osobitnú výchovnú starostlivosť. Vážnejšie poruchy môžu prechádzať až do delikvencie.

Zlozvyky a zlé návyky (týkajúce sa jedla, pitia, spánku, vylučovania) a zlé návyky v spoločenských vzťahoch, v citovej oblasti, poznávacej a pracovnej oblasti)

Detský vzdor (nemýliť si s prirodzenosťou tohto javu okolo 3. roku života) - dieťa odvráva, odmieta poslušnosť, plače, hnevá sa, kričí, vyčíta atď.

Negativizmus:

- dieťa vôbec nereaguje na vonkajšie podnety

- dieťa reaguje čiastočne (môže vyhovieť príkazom, ale neodpovedá; mutizmus)

- dieťa reaguje úplne naopak, ako sa od neho očakáva

Nedisciplinovanosť (neposlušnosť, vzdor, agresia, klamstvo, záškoláctvo, neuznávanie autority) - jej príčiny môžu byť rôzne; zmena vychovávateľa, štruktúra rodiny, choroba atď.

Lož, klamstvo - v školskom veku sa začína formovať pravá lož, dieťa chce niečo dosiahnuť klamstvom alebo chce iba upútať pozornosť, pomstiť sa, obohatiť si pocit prázdnoty, klame zo strachu z trestu a pod.

Krádeže

Úteky z domu, túlanie sa - dieťa takto rieši situáciu, z ktorej nevidí iné východisko (konflikty s rodičmi alebo rodičov navzájom, strach z trestu, zámer potrestať rodičov, túžba po dobrodružstve). Túlanie sa je dlhodobejšie opustenie domova, nadväzuje na útek, spravidla sa plánuje, je sprevádzané klamstvami, krádežami a pod. Sklony k túlaniu majú deti psychopatické. Sú to deti citovo chladné, ktoré nie sú citovo viazané k žiadnemu prostrediu.

Záškoláctvo

Príčiny:

- dieťa sa zle prispôsobuje školskému systému

- má nechuť k školskej práci

- problémy v medziľudských vzťahoch

- napodobňuje iné deti s cieľom zapadnúť do partie

Agresivita - dochádza pri nej k ohrozeniu osôb, spoločnosti, prípadne aj samotnej osoby, prírody a majetku. Môže byť jednorazová, ale aj pravidelná. Tá je už vlastnosťou osobnosti. O agresivite hovoríme až vtedy, keď je už dieťa schopné hodnotiť dopad svojho konania, napr. môže ubližovať úmyselne a spôsobuje mu to radosť. Sprevádzajú ju väčšinou aj iné poruchy správania sa, ako napr. zlozvyky, zlé návyky, krádeže, úteky. Príčinou môže byť zlá, resp. nedostatočná výchova, poškodenie mozgu a i.

Delikvencia - poruchy osobnosti, ktorými jedinci narúšajú spoločenský systém (pravidlá, normy) chránený právnym poriadkom (priestupky alebo trestné činy - kriminalita).

Asociálne poruchy sú také poruchy, keď jedinec svojím správaním a konaním porušuje mravné normy spoločnosti (napr. drobná toxikománia).

Antisociálnym správaním a konaním jedinec porušuje právne normy spoločnosti, čím môže byť trestne stíhaný. Patria tu napr. podvody, ublíženie na zdraví, znásilnenie, vražda a i. Hlavné príčiny delikvencie sú výchovná zanedbanosť, citová nevyrovnanosť, rôzne stavy po ochorení mozgu, prejavujúce sa sklonom k agresivite. Jedinec môže trpieť patologickým egocentrizmom (vplyvom krutej výchovy) alebo neurotickou delikvenciou, napr. kleptomániou.

Vyšetrenie delikvencie je neurologické a psychiatrické. Mladšie deti sú podrobené vyšetrovaniu v detských diagnostických ústavoch. Mládež (nad 15. rokov) je pozorovaná zasa v diagnostických ústavoch pre mládež. Prevýchova delikventnej mládeže sa realizuje v reedukačných domovoch, kde je jedinec umiestnený na základe súdneho rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy.

Starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania sa

1. liečebná - ambulantná, v psychiatrickom ústave

2. sociálna - vychádza z rodinného práva (napomínanie rodičov, ochranný dohľad nad dieťaťom, odobratie dieťaťa z rodinného prostredia, zbavenie rodičovských práv súdom a zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti)

3. výchovná - podľa stupňa narušenosti je jedincom s poruchami správania súdom nariadená ústavná alebo uložená ochranná výchova