Vplyv kolektívneho zariadenia na formovanie osobnosti

Zariadenia pre kolektívnu výchovu detí a mládeže možno rozdeliť do 2 základných skupín:

1. zariadenia, ktoré rodinnú výchovu dopĺňajú (jasle, materské školy, základné školy, centrá voľného času)

2. zariadenia, ktoré rodinnú výchovu nahrádzajú čiastočne alebo úplne (týždenné škôlky, domovy mládeže, detské domovy)

Klady kolektívnej výchovy:

- deti sú často rozdelené do skupín, čo umožňuje použiť rovnaké výchovné postupy pre celú skupinu

- na dieťa je možné pôsobiť nielen priamo, ale aj prostredníctvom detského kolektívu

- s kolektívom detí väčšinou pracujú kvalifikovaní pracovníci

- do výchovných zariadení je možné ľahšie a rýchlejšie zaviesť nové výchovné metódy a prístupy v porovnaní s prirodzenou rodinou

Zápory kolektívnej výchovy:

- deprivačný syndróm (vzťahovo, citovo podvyživené deti)

- sťažené rešpektovanie individuálnych potrieb detí

- vekové rozdelenie v skupine nezodpovedá rozdeleniu v rodine (kde sú zvyčajne starší i mladší súrodenci)

- nestabilné prostredie (deti sa podľa veku presúvajú do iných zariadení, čo pôsobí negatívne hlavne na najmladšie deti, ktoré sa novému prostrediu a novým ľuďom prispôsobujú horšie a môžu na ne reagovať poruchami zdravia a správania

- keďže personál sa zvyčajne mení, je veľmi obťažné nadviazať silnú citovú väzbu

Využívanie kolektívnych zariadení, najmä tých, ktoré rodinnú výchovu dopĺňajú, je veľmi výhodné a týmto spôsobom dochádza k pozitívnemu vývinu dieťaťa po telesnej aj duševnej stránke.

Život v ústave má v porovnaní s rodinným životom veľa neprirodzených prvkov. Preto sa vyvíja úsilie, aby boli klasické dlhodobé ústavné výchovné zariadenia (detské domovy) nahradené inými formami kolektívnej starostlivosti pre deti a mládež, teda detské domovy rodinného typu.

Predpoklady pracovného personálu v kolektívnych zariadeniach:

- mať deti rád a vedieť to aj prejaviť

- byť trpezlivým "formátorom" a poslucháčom

- byť svedomitým a zodpovedným

- byť psychológom a pedagógom, odborne sa vzdelávať

- všetok pracovný čas tráviť s deťmi

- byť pre deti vzorom