Systém liečby drogovo závislých na Slovensku

Nakoľko závislosť má multifaktoriálnu genézu, aj liečba musí byť komplexná (farmakologická a nefarmakologická), predovšetkým však dlhodobá (celoživotná).

Liečbou sa kompenzujú fyzické a psychické poruchy získané dlhodobým užívaním návykovej látky, mení sa postoj pacienta k ich užívaniu, získavajú sa nové návyky, spôsoby, ako zvládať stres a riešiť konflikty (vrátane vnútorných konfliktov), spracovávať traumy z minulosti, vybudovať personálne väzby, integrovať pacienta (sociálne, profesionálne), reštituovať pôvodne autonómnu osobnosť s ucelenou hierarchiou hodnôt.

Úspešnosť aktívneho doliečovania v podobe abstinencie v prvom roku po absolvovaní 3-mesačnej ústavnej liečby je štatisticky veľmi vysoká.

Pomoc pre závislých pacientov a ich vedenie na Slovensku zabezpečuje viac ako desať ambulancií (medicína drogových závislostí) a menej ako desať špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení v kombinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou. Po absolvovaní ústavného liečenia je možné nastúpiť na resocializačný pobyt do resocializačného centra, ktorých je na Slovensku okolo dvadsať. Pomoc tiež poskytujú denné stacionáre (okolo dvadsať), terapeutické, svojpomocné skupiny a linky pomoci.

Ústavná liečba zahŕňa komplexnú lekársku, psychoterapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu diagnostiku a liečbu porúch spojených so závislosťou. Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou a je indikovaná vtedy, keď u pacienta opakovane zlyháva ambulantná liečba (pozn.: Liečba akútnej intoxikácie neprebieha v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach na liečbu závislostí, ale prebieha na psychiatrických oddeleniach nemocníc).

Ústavná (lôžková) liečba zahŕňa:

  1. Detoxifikačný pobyt (14 dní): Režimová liečba na oddelení, ktorá pozostáva z kombinácie medikamentóznej liečby a následnej podpornej liečby vo forme skupinových sedení, režimovej liečby, ergoterapie. Jej cieľom je zvládnutie odvykacích (abstinenčných) príznakov.
  2. Strednodobú (celú) liečbu (84 dní): Ide o štruktúrovaný program - režimovú liečbu s komplexnou odbornou starostlivosťou, ktorá zahŕňa rozhovory a medikamentóznu liečbu pod dohľadom lekára, komunitné stretnutia a psychoterapeutické aktivity s cieľom získania náhľadu, zmeny postojov, behaviorálnej korekcie správania za účelom trvalej abstinencie.
  3. Ochrannú liečbu (súdom nariadenú liečbu v trvaní 90 dní).
  4. Ústavné (lôžkové) nastavenie pacienta na substitučnú liečbu a zvládnutie abstinenčných príznakov (14 dní): je určená pre ľudí závislých od opiátov, pri ktorej je pod lekárskym dohľadom pacientovi podávaná náhradná látka namiesto pôvode užívanej drogy, ktorá pomáha zvládnuť abstinenčné príznaky. Po zvládnutí abstinenčných príznakov pacient následne pokračuje v dlhodobom liečebnom programe (minimálne rok) ambulantnou formou liečby s cieľom postupného znižovania až úplného vysadenia tejto náhradnej látky pod dohľadom lekára.

Doliečovanie zahŕňa pravidelné ambulantné kontroly, individuálnu a skupinovú psychoterapiu, svojpomocné skupiny (napr. A-kluby),posilňovaciu terapiu (14-dňový liečebný pobyt minimálne po polročnej dokázateľnej, teda dokladovanej abstinencii). V prípade opakovaných recidív a pri opakovanom neúspechu ambulantnej či strednodobej ústavnej liečby je pacientovi odporúčaný resocializačný pobyt v jednom z resocializačných zariadení na Slovensku (v dĺžke trvania štandardne rok až dva roky, výnimočne dlhšie).

Viac o doliečovaní v priloženom súbore na stiahnutie.