Kritériá školskej zrelosti

Mladší školský vek - školská zrelosť - kritériá (zdravotný stav, pohybový vývin, mentálny vývin, sociálna a emocionálna zrelosť):

Dieťa je:

- telesne zdatné, fyzicky zdravé, zvláda udržiavanie rovnováhy, cvičenie podľa hudby, individuálne aj základy niektorých športov

- primerane narába ceruzkou, má dostatočne rozvinutú jemnú motoriku, kreslí postavu, geometrické tvary, napodobňuje písmenká (Kernov test)

- pozná a pomenuje základné farby, odtiene a doplnkové farby rozozná, ale môže sa mýliť pri ich pomenovávaní

- správne diferencuje a pomenuje základné geometrické tvary (▲, ■, ●, ▌)

- orientuje sa v priestore (vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pri, vedľa, najvyššie, najnižšie, najbližšie, najďalej)

- rozoznáva chute (slané, sladké, kyslé, horké, štipľavé)

- diferencuje vône a zápachy (vôňa kvetov, jedál, hniloby, benzínu)

- vie porovnať predmety podľa veľkosti (väčší - menší, najväčší - najmenší)

- zistí aj malé odlišnosti predkladaných predmetov, kresieb (▲ - ∆, █ - ▌)

- vie si úmyselne zapamätať báseň, pieseň, zreprodukuje počutú rozprávku svojimi slovami, zopakuje číselný rad

- presnejšie informácie o okolitej realite (prostredie doma, škôlka, okolie domu, obchody, ihriská, životné prostredie)

- začína tvoriť všeobecnejšie pomenovania predmetov, vecí (ovocie, zvieratá, hudobné nástroje)

- má vytvorený pojem čísla (3 bábiky, 3 autíčka - rovnaký počet)

- ovláda počítanie do 10

- rieši základné sociálne situácie (nakupuje, vie, ako si ošetriť ranu, zvláda detský konflikt)

- ostane dlhší čas bez matky, rodičov, mimo domova

- udrží pozornosť 15 min. pri jednej činnosti

- dostatočne rozvinutú slovnú zásobu (komunikuje s vrstovníkmi, dospelými; a to nielen so známymi)

- má čistú výslovnosť bez porúch (môže sa tolerovať výslovnosť "r")

Pozn.: Už 4 - 5-ročné dieťa má vyhranenú lateralitu (stranovú orientáciu u dieťaťa, ktorú podmieňuje funkčná prevaha jednej mozgovej hemisféry nad druhou; výsledkom je pravorukosť, ľavorukosť alebo ambidextria). Preorientovávanie dieťaťa môže spôsobiť zajakavosť, sekundárne pomočovanie a iné neurotické prejavy.

Mladší školský vek - obdobie veľkej pohybovej aktivity

Pohyb - základná životná potreba a podmienka zdravého telesného vývinu. Ak dieťa nemá možnosť uplatňovať počas dňa pohybovú aktivitu je:

- nedisciplinované

- nervózne

- nesústredené

Pohybovo zaostalé dieťa nevie úspešne spolupracovať s rovesníkmi, vyrovnať sa im výkonom, súperiť.

Príčiny oneskorenia pohybového vývinu:

- zlý fyzický stav dieťaťa

- nezrelosť funkcií CNS

- rozličné orgánové poruchy

- nesprávny výchovný prístup (prehnaná úzkostlivosť rodičov, ktorá u dieťaťa vyvolá strach, resp. nútenie do takých pohybov, ktoré nezodpovedajú jeho zrelosti atď.)

City mladšieho žiaka:

- častý strach z nereálnych podnetov, ale i z reálnych nebezpečenstiev, obavy zo školských výsledkov (často neopodstatnené)

- intelektové, estetické a mravné (čo sa týka mravných - utvára sa zmysel pre zodpovednosť, vzťah k povinnostiam na začiatku obdobia výrazný, neskôr oslabuje (zanedbávanie a zľahčovanie školských povinností)

- sociálne city sa prejavujú najmä vo vzťahu k učiteľovi (mladší žiak učiteľa obdivuje, rešpektuje ho a snaží sa mu zaimponovať) a vo vzájomných vzťahoch medzi chlapcami a dievčatami. S narastaním kritickosti myslenia klesá autorita učiteľa.