Výstava „BODY-THE-EXHIBITION“ Incheba (Bratislava) od 10.8.2017

04.08.2017

V súvislosti s plánovaným konaním výstavy "BODY-THE-EXHIBITION" na výstavisku In-cheba v Bratislave od 10.8.2017 sa Ústav zdravotníckej etiky SZU v Bratislave rozhodol vydať nasledovné odborné stanovisko:

1. Podľa dostupných informácií ide o plánovanú výstavu exponátov, ktorými sú celé ľudské mŕtvoly alebo ich časti, úplne alebo čiastočne zbavené kože, vypitvané a metódou tzv. plastinácie upravené a fixované do rozličných póz "bežného života" (v medzinárodnom priestore sa na označenie podobných expozícií používa termín "nekro-pornografia"). Navyše, organizátori výstavy či vlastníci exponátov nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov výstavy (dôvodné medializované podozrenia, že ide o mŕtvoly väzňov svedomia, prípadne iných popravených osôb, dosiaľ nikde organizátori ani vlastníci exponátov presvedčivo nevyvrátili); k vystavovaným mŕtvym telám nie sú, podľa verejne dostupných informácií, predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom alebo jeho časťami (napr. (cezhraničný) transport, pietne uchovávanie)). Organizátori či vlastníci výstavy nevedia tiež predložiť tzv. informovaný súhlas nebohého, ktorý by bol za jeho života získaný slobodne a v zmysle základných medzinárodných právnych a etických požiadaviek, a týkal by sa využitia jeho mŕtveho tela pre potreby takejto výstavy.

2. V prípade spomínanej výstavy nejde o edukáciu. Ak, tak potom skôr o opovážlivú, až brutálnu "anti-edukáciu", ktorá prezentuje nepripravenej, ba účelovo zavádzanej laickej verejnosti hlboko nepravdivý a hrubo znevažujúci obraz o ľudskom tele.

Tento zmrzačený obraz ľudského tela sa navyše ponúka, ako (vskutku deformované, klamlivé) "vzdelávanie", školopovinným deťom a mladistvým alebo aj celým rodinám.

Ide tu úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí.

3. Prezentácia mŕtveho, úmyselne zohaveného, obnaženého (dokonca zbaveného kože) a neprirodzene fixovaného ľudského tela, akú ponúka za nemalé vstupné táto výstava, hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva - a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľajú všetci ľudia "dobrej vôle", ako aj medzinárodné spoločenstvo národov, a ktoré sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných nástrojoch a štandardoch medzinárodného práva i etiky.

4. Konanie výstavy, jej prezentácia nič netušiacim, nedostatočne informovaným návštevníkom, osobitne deťom a mladistvým, prípadne osobám s krehkou psychikou, je hanbou pre všetky miesta, kde sa tento opovážlivý podvod na neinformovanej verejnosti i na štátnych a samosprávnych autoritách (javia sa ako účelovo zavádzané a dezinformované) podarilo realizovať.

5. Výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných "exponátov" je taktiež v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, osobitne s tými, ktoré na území Slovenskej republiky i v medzinárodnom priestore upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek biologickým materiálom ľudského pôvodu - napríklad s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (CET 164, č. 40/2000 Z. z.), Trestného zákona (č. 300/2005 Z. z.), zákona o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z. z.), zákona o pohrebníctve (č. 131/2010 Z. z.) a inými.

6. Vzhľadom na uvedené závažné skutočnosti je nevyhnutne potrebné, aby príslušné štátne a samosprávne orgány vo veci neodkladne konali, a to v súlade so svojou etickou/mravnou, právnou a politickou zodpovednosťou, platnými zákonnými a inými relevantnými predpismi - a v rozsahu svojich právomocí.

Veríme, že toto stanovisko bude užitočné pre všetkých, ktorí vo veci hľadajú nezávislé, racionálne odborné usmernenie (Odborné stanovisko určené pre odbornú i širšiu verejnosť, zdroj: www.bioetika.sk).

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., v. r.

prednosta ústavu