Reforma vnímania homosexuality a zaobchádzania s neheterosexuálmi?

01.06.2022

Určite dnes máme na spoločenskom stole dôležitejšie veci a určite sú prioritnejšie reformy, ale v čase Gay Pride pochodov si môžeme znovu pripomenúť podstatu, ktorú nemusíme oslavovať, stačí o nej rozprávať a keď už rozprávame, môžeme to robiť distingvovane, bez kvetnatých, príliš emotívnych rečí či zbytočného teátra. Tak teda pozývam rovno k veci - Čo by sa malo v prístupe k (homo)sexualite a vo vnímaní homosexuálnych osôb na Slovensku zmeniť?

 • Napriek tomu, že homosexualita nie je diagnóza, vzácne poznatky o nej nezmizli a nemali by sme sa tváriť, že nikdy neexistovali, ani ich okamžite označiť ako archaické. Ľudia by sa mali vo všeobecnosti snažiť vyvarovať emotívnym reakciám a extrémistickým prístupom pri danej problematike. Je tiež nesmierne dôležité zostať v spoločnosti otvorený diskusii (pokiaľ je a vieme ju udržať v rovine elementárnej slušnosti).
 • Nezanedbávať dôležitosť psychosociálnych vplyvov na formovanie ľudskej sexuality. Nepropagovať zavádzajúce tvrdenie o absencii súvisu medzi ľudskou sexualitou a identitou konkrétneho jedinca a jej vývinom. Na druhej strane je nevyhnutné uvedomiť si zámer a cieľ prezentácie psychosociálnych vplyvov na formovanie ľudskej sexuality (ako aj rozanalyzovať možné dôsledky a dopady propagácie existencie nejakej formy psychoterapie aj samotnej homosexuálnej preferencie). Cieľom nesmie byť stigmatizovať dotknutých, navodzovať v nich pocit neúplnosti, nehodnosti či trestať aktérov ich výchovného prostredia. To by sa mohlo dosiahnuť nasledovným:
 1. Učením sa rozpoznať psychosociálne vplyvy skúsenosťou a citlivo ich odkomunikovať dotknutým, ich užšiemu okoliu a verejnosti.
 2. Zachovaním individuálneho prístupu (a nadhľadu) po dokonalom poznaní konkrétneho prípadu.
 3. Poskytovaním psychoterapeutickej intervencie následkov týchto vplyvov (ktoré ovplyvnili nielen sexualitu jedincov) bez zámeru ovplyvňovať sexuálnu preferenciu.
 4. Poskytovaním adekvátnej komplexnej podpory osobám, ktoré sa rozhodli pre zväzok s osobou opačného pohlavia alebo v takomto zväzku chcú zotrvať aj po "precitnutí" a plnom prijatí svojej sexuálnej preferencie.
 • Poskytovať adekvátnu komplexnú podporu osobám, ktoré sa slobodne rozhodli pre homosexuálny partnerský zväzok, aby sa necítili menejcenní, stigmatizovaní, aby sa nemuseli skrývať, zatajovať svojho partnera.
 • Citlivo, dôsledne a nezaujato skúmať sociálno-právne aspekty homosexuálnych zväzkov, ich presahov, dôsledkov a nadväzností. Vyriešiť otázku kontroly nežiaducich javov či zodpovednosti za poškodenie tretích osôb.
 • Nezavádzať tvrdeniami o homosexualite zvierat. Je korektné hovoriť o homosexualite podobnom správaní zvierat, nakoľko rozmnožovací pud zvieraťa možno len veľmi orientačne prirovnávať k sexualite človeka, ktorá je omnoho komplexnejšou v každom ohľade.
 • Viac sa zamerať na podporu napĺňania potrieb, vznik podpornej skupiny, v rámci ktorej je možné osobnostne rásť a rozumieť svojim emóciám (čo je aj predpokladom pre perspektívnejšie vzťahy, pokrytie potreby bezpečia, istoty), sebavýchovu mladých osôb s homosexuálnymi sklonmi, ako aj osvetu medzi nimi a vytvárať kvalitný virtuálny priestor na budovanie perspektívnych a stabilných vzťahov. Venovať maximálnu pozornosť psychickému a sexuálnemu zdraviu dospievajúcich osôb aktuálne aj s homosexuálnymi sklonmi. Tie nevnímať ako definitívu, no starostlivým fundovaným vedením (nie zavádzaním) tiež zabezpečiť to, že sa tieto sklony nestanú podkladom pre negatívne prežívanie či "self-esteem."
 • Poskytovať kvalitné a dostupné psychoterapeutické služby osobám s neheterosexuálnou orientáciou pri plnom rešpektovaní ich osobného a náboženského presvedčenia.
 • Podporovať destigmatizáciu homosexuality v očiach verejnosti prostredníctvom otvárania problematiky, inými slovami prostredníctvom organizovania besied so školákmi alebo viac otvoreným prístupom, napríklad aj vo verejnoprávnej televízii. Je takisto nevyhnutné bojovať proti šikane v školských kolektívoch, ktorá je stále existujúcim fenoménom. Významne pomôcť môže väčšia verejná reprezentativita homosexuality (morálne vzory), ako aj pravdivejšia prezentácia homosexuálne orientovaných ľudí reprezentatívnejšou vzorkou. Pri organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí či besied o problematike je veľmi dôležitou vyváženosť zostavy hostí. Tí by mali pochádzať z rôznych názorových táborov, mali by to byť ľudia s rôznou odbornosťou pri maximálnej snahe organizátorov eliminovať strach hostí vyjadriť rôznorodé názory bez zbytočnej extravagancie, strhávania pozornosti jednotlivcov na seba samých, na rôzne subjekty či prílišného vytvárania dojmu, že homosexuálna komunita na Slovensku je skupina tých "iných" (v praxi sa mnohí nelíšia od majority a líšiť sa od nej významne ani nepotrebujú).
 • Otázkami týkajúcimi sa sexuality by sa mali tiež viac zaoberať študenti a študentky medicíny či psychológie. Nevenovanie sa danej téme prehlbuje dojem nekompetentnosti odborníkov na Slovensku a to následne privádza ľudí v procese hľadania informácií, vyrovnávania sa s danou skutočnosťou v rodine či prijímania samého seba do situácie, v ktorej im nemá kto pomôcť.
 • Neostrakizovať tých, ktorí sa rozhodli nebudovať homosexuálny partnerský vzťah napriek svojej homosexualite a nestigmatizovať ich v spoločnosti (stigmatizácia môže existovať v rôznych rovinách, v očiach širokej verejnosti ako aj v samotnej LGBTQI+ komunite).
 • Opierať sa pri rozhodovaniach o nezávislé sociologické štúdie, ktoré by skúmali vplyv legalizácie homosexuálnych zväzkov na stabilitu týchto partnerstiev. Vyprodukovať viac takýchto štúdií.
 • Zmeniť legislatívu ohľadom pestúnstva alebo adopcie detí homosexuálnymi jednotlivcami a adopcie detí homosexuálnymi pármi podrobiť ďalšiemu výskumu (stability zväzkov, väčšiemu záujmu o deti z detských domovov alebo o deti obstarané iným spôsobom, výskum všetkých možných dušu dieťaťa negatívne zasahujúcich vplyvov z mikro-, mezo- a makroprostredia detí homosexuálnych párov) v stredoeurópskych podmienkach.
 • Vysporiadať sa s otázkou homosexuálneho partnerstva v tradičných cirkvách.
 • Zamedziť rozvoju ponuky a dopytu po deťoch, plodenie ktorých sa stáva predmetom obchodu, nereflektovaného egoizmu či nekontrolovanej túžby vlastniť či pýšiť sa pred ostatnými.

Poďakovanie za vyjadrenie myšlienok a názorov v tomto článku patrí 21-ročnému sčítanému, vnímavému a nesmierne inteligentnému mužovi, ktorému záleží na tom, aby aj v slovenskej societe bolo viac lásky, pozornosti, prijatia, tolerancie a kultivovaných diskusií. 

V článku teda ide o syntézu názorov autora webu a 21-ročného muža ako príklad toho, že je možné si sadnúť za jeden stôl aj napriek odlišným názorom a diskutovať všade tam, kde je láska a vzájomná úcta.