Otvorený list rodičom a pedagógom

06.03.2019

Reagujeme na nemenovanú základnú školu na Slovensku, ktorá zverejnila krátku úvahu svojho žiaka, v ktorej žiak ospevoval LGBT a obhajoval ju ako utláčanú menšinu (text úvahy kvôli ochrane identity žiaka nezverejňujeme). S obsahom a šírením údajne súhlasil zodpovedný pedagóg, riaditeľstvo školy i rodičia. Považujeme to za nerozvážnosť. Už keď pre nič iné, zverejnením identity žiaka, z neho kompetentní urobili živý terč pre ľudí s rôznymi úmyslami. Jeden z nás oslovil aj žiaka ako autora článku. Na svoje dielo je patrične hrdý (ktorý žiak v jeho veku by nebol, ak škola ocení jeho talent) a tvrdil, že motívom napísania krátkej úvahy na tému LGBT bolo okrem obhajoby práv menšín aj to, že v ňom i v každom človekovi je kúsok gaya.

"Drahí rodičia, milí pedagógovia,

ste sprostredkovateľmi poznania. Od vás závisí, čo bude našim deťom zasievané do srdca a čo v ich srdciach nakoniec vzklíči. Ste deťom najbližšie, môžu vám dôverovať, ba dokonca, môžete sa stávať ich vzormi. Hoci nedisponujete tak širokým spektrom informácií ako Google, viete rozlišovať, máte skúsenosť, žijete z hodnôt, ktoré vám odovzdali vaši rodičia a predkovia i bez moderných technológií. A dnes už môžeme smelo povedať, že oni kedysi žili stabilnejší a kvalitnejší život ako my dnes, napriek mnohým technickým a iným obmedzeniam.

My žijeme v dobe, v ktorej sú naše deti najviac duševne a morálne atakované, ohrozované. Potrebujeme si viac všímať, komu a čomu sa naše deti počas dňa i noci venujú, koľko času trávia pri nevhodných aktivitách a disponovať širokým spektrom informácií o rôznych, aj citlivých problematikách, aby sme dokázali dať deťom uspokojivé odpovede skôr, ako im ich nevhodným spôsobom predostrú médiá, najmä internet a televízia, kolektívy.

Naša prosba smerom k vám sa týka problematiky homosexuality, alebo, ako sa dnes nesprávne hovorí - LGBT problematiky, pretože si všímame, že táto téma je deťom permanentne, rafinovane a jednostranne zobrazovaná na internete, v seriáloch, filmoch a rozprávkach. Výsledkom toho je aj to, že sa formuje veľmi neobjektívny až škodlivý postoj, presvedčenie detí ohľadom sexuality, čo aj patrične dávajú poznať nielen v rozhovoroch medzi sebou, ale aj produkciou verejne dostupných videí či textov o obhajobe LGBT a práv homosexuálov so zdôraznením nesprávneho zaobchádzania, šikany a podobne. Iste, o šikane z rôznych príčin sa toho už narozprávalo veľa a myslíme si, že osveta, prevencia ani jej odhaľovanie nie sú stále dostatočné, ale o to tu nejde, nakoľko šikanovanie ako také nesúvisí s konkrétnou inakosťou (inými slovami - je jedno, čím si iný, pokiaľ pre teba nie je v kolektíve pochopenie). Ide o to, že LGBT lobisti vedia, čo všetko môžu v budúcnosti dosiahnuť cez deti, a nakoľko deťom sa v školách hovorí, že šikana je zlá (napriek tomu mnohé deti odstrkujú či ignorujú iné deti z rôznych dôvodov) a že homosexuáli na Slovensku trpia, národné i zahraničné LGBT organizácie automaticky podsúvajú deťom to, že zlé veci sa stávajú všetkým menšinám, no najmä sexuálnym menšinám, lebo sú najviac obmedzované. To, samozrejme, už dávno nie je pravda (ale tento mýtus sa jednoducho udomácnil, lebo je ním dlhodobo médiami kŕmený masívny počet ľudí). Prejdime ale k jednotlivým bodom:

1. Vieme, že sexuálna výchova na našich školách zlyháva, avšak je nevyhnutné rozprávať o sexualite už na základných školách a dotknúť sa pri nej aj problematiky sexuálnych odchýlok od normy a zjednodušene sa deťom pokúsiť objasniť vznik a formovanie sexuálnej orientácie. Avšak pravdivo! V nižšom veku (po absolvovaní biológie človeka) aspoň tak, že to nie je len o génoch, ale aj o mozgu, ktorý sa formuje aj po narodení, najviac prvých dvadsať rokov pôsobením vonkajších faktorov. Pre vývin sexuality je dôležité to, ako sa dieťa cíti vo svojom pohlaví, ako je prijímané, napĺňané v danom pohlaví a ako sa môže v danom pohlaví realizovať.

2. Je potrebné deťom vysvetliť, že označenie "LGBT" nepotrebujú alebo nechcú používať bežní ľudia s homosexuálnymi sklonmi, ktorí nepodľahli snahám organizovaných skupín vyčleniť homosexuálne cítiace osoby zo spoločenstva mužov a žien, nepodľahli odporúčaniam zriecť sa svojej skutočnej identity, a ktorí si svoju sexualitu a intimitu, ako každý uvedomelý a vnútorne zrelý človek, chránia, nepotrebujú ju zverejňovať. Okrem toho, oni tento pojem nevymysleli. Pojem sa celosvetovo rozšíril až po tom, ako sa mohla gay kultúra slobodne rozrastať a obohacovať často o prvky dehonestujúce ľudskú dôstojnosť, popierajúce základné životné i morálne princípy. Presadili ho skupiny, ktoré získali politickú moc a úspešnú kontrolu obsahu verejnej mienky (živý filter). Tento "filter" nedovolí ani homosexuálom hovoriť o svojich problémoch inak bez toho, aby neboli perzekvovaní samozvaným monopolom na pravdu. Bežní ľudia s homosexuálnymi sklonmi hovoria o svojej sexualite, vzťahových a emocionálnych problémoch osobám, ktorým dôverujú, nepotrebujú sa tým chváliť ani byť hrdí na svoje zranenia, ktoré sú s každou pravou homosexualitou úzko spojené, nielen ako následok intolerancie homosexuality, ale aj ako vyústenie do homosexuality. Pojem LGBT vymysleli skupiny, ktorým nejde o postoje a problémy obyčajných ľudí s homosexuálnymi sklonmi, ale o zviditeľňovanie seba, svojich aktivít, o politické i mimopolitické ciele, nie však o najlepšie dobro a uspokojovanie skutočných potrieb ľudí, ktorých sa homosexualita týka. Veľmi dobre to môžeme vidieť na rôznych portáloch pre homosexuálov, ktoré neboli vytvorené pre skutočnú podporu, posilnenie identity, ale pre vnucovanie gay kultúry a homosexuality ako identity (sexualita človeka nie je jeho identitou), pre dezintegráciu najmä mladého a sugestibilného človeka. Ide o davový nadnárodný ošiaľ, ktorý je slovenskými aktivistami iba slepo prebratý s cieľom implementovať rôzne nelogické a o podstatu problematiky sa neopierajúce požiadavky do nášho právneho systému. S poľutovaním musíme skonštatovať to, že mnohým ľuďom s homosexuálnymi sklonmi robia aktivity organizovaných LGBT heterosexuálnych a inak orientovaných aktivistov nesmiernu hanbu, avšak využívajú ich mlčanie a potrebu ochrany súkromia, aby mohli hovoriť za nich. Pri organizovaní verejných diskusií a pochodov sa absolútne nepočíta s ľuďmi s iným názorom, čím robia z jednej časti homosexuálnej komunity ovce a z druhej nepriateľov novodobej totality (v ktorej všetko mimo normy má mať prednosť pred štandardom, menšiny žiadajúce revolúciu v tom najvzácnejšom a najkrehkejšom, čo bolo treba chrániť za každých okolností ako nenahraditeľné dedičstvo).

3. Kam sme dospeli? Žiak základnej školy vám na otázku, prečo tak ospevuje LGBT a zaujíma sa o túto tému (či teda má aj osobný motív), odpovie, že v každom je predsa kúsok gaya. Ešte horšie je, že 16-roční žiaci sú po rôznych experimentoch a pocitoch po nesprávnom spracovaní informácií zvonku, skalopevne presvedčení o svojej "inej" či menšinovej sexualite, ktorú by mali čím skôr rozvinúť v praxi. Deťom dnes nemá kto vysvetliť, že jednak sa stále formuje ich osobnosť, mozog aj sexualita a že tým, že začnú svoju domnelú inakosť potvrdzovať v praxi, si nesmierne škodia a pestujú nezdravé návyky (rovnako aj lipnutím na gay komunite a kultúre). Je prirodzené, že dieťa ešte cíti zmätok aj v sexualite, to z neho nerobí automaticky inak orientovanú osobu.

4. Deti sa domnievajú, že homosexualita je prirodzená, no spoločnosť vytvorila a drží si postoj, že tomu tak nie je, že existujú akési sociálne konštrukty, ktoré neprajú homosexuálom. Sú presvedčené o tom, že spoločnosť i právny systém odopierajú homosexuálom rôzne práva, ako právo na svadbu, rodinu a výchovu detí v nej. Je normálne, že deťom uniká podstata problematiky a rôzne následky budúcich právne ošetrených "pro-LGBT" rozhodnutí, no to uniká aj dospelým aktivistom, ktorí tiež buď nemajú poznanie, alebo s ním nedokážu/nechcú narábať zodpovedne, zrelo. Už deti na základnej škole si myslia, že rodina nie je iba muž a žena a že úplne nezmyselne bránime deťom v detských domovoch mať aspoň homosexuálnych rodičov.

Tieto a ďalšie pohľady detí sú akoby presnou, hoci detsky podanou kópiou laxnej politiky LGBT aktivistov, ktorí svoje aktivity úspešne skryjú za intenzívny šľachetný boj proti diskriminácii, xenofóbii, rasizmu a ostatným prejavom intolerancie. A to len preto, aby mohli čerpať prostriedky z eurofondov na svoje manipulatívne kampane. V podstate ide iba o to, aby vykreslili homosexuála, o ktorého život sa, mimochodom, vôbec nezaujímajú, pokiaľ s ich činnosťou nesúhlasí, ako martýra. Diskriminácia tu znamená asi toľko, že nemôžu použiť fiktívne obrovský dav utláčaných homosexuálov na presadenie svojich politických cieľov, nie na skvalitnenie životov tých, ktorých sa problém týka.

Preto vás, milí rodičia a pedagógovia, dôrazne prosíme a žiadame, aby ste pred svojimi deťmi venovali pozornosť aj týmto otázkam, celkovo sexuálnej výchove, ale aj iným citlivým témam, pretože deti sa v tom množstve informácií, ktoré denne dostávajú, strácajú. Ide predsa o ich život a šťastie, ako aj o budovanie základov spoločného dobra aj pre budúcnosť. Informácie či prístupy, ktoré možno kedysi boli zo strany rodičov a pedagógov postačujúce, dnes už nie sú dostatočné a nemôžeme pred tým zatvárať oči. Deti takisto nepotrebujú zažívať pri citlivých témach mlčanie ani hapkanie dospelých, ale potrebujú počuť od dospelých jasný postoj i to, že nie všetko, čo ponúkajú médiá, je pravdivé. Veľmi závisí od toho, ktorú časť pravdy  médiá zamlčia alebo aký je motív prekrútenia celej pravdy."

S úctou kolektív mužov s homosexuálnym prežívaním